สพป.ลำพูน เขต 2 ขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offlineกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการบริการประชาชนตามประกาศของรัฐบาล มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร เริ่มจากสำเนาบัตรประชาชน) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมายกระดับการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 7 ด้าน คือ 1.การรับนักเรียน 2.การย้ายเข้า 3.การย้ายออก 4.การขอลาออก 5.การขอผ่อนผันเข้าเรียน 6.การขอใบแทนเอกสาร 7.การขอเทียบโอน และ8.การขอใช้อาคารสถานที่ ในครั้งนี้ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 81 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2