สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง”วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” (Unplugged Computer Science)

วันที่  24 – 25  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30  น. สพป.กำแพงเพชร  เขต  โดย  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด                    ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง "วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์" (Unplugged Computer Science)
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” (Unplugged Computer Science) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะครูโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติฯ “LN”

 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” (Unplugged Computer Science) ในการประชุมครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะครูโรงเรียนในสังกัด  ในการนี้  นางสาวศิริขวัญ   กลางสุพรรณ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  พร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติฯ “LN