สพม.39 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

นายสุชน วิเชียรสรคค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับอนุชนคนรุ่นหลัง สืบทอดเจตนารมณ์และปณิธานในวิชาชีพอันทรงเกียรติที่ร่วมสร้างสรรค์พัฒนางานด้านการศึกษา เพราะเป็นบุคลากรที่พร้อมด้วยความรู้ ประสบการณ์ วุฒิภาวะ ที่เกิดจากการตกผลึกของการทำงานอย่างยาวนานด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิบัติและสะสมด้วยตนเอง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 127 คน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก