สพป.กระบี่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมให้กับผู้บริหารและครู โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2562  ที่ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัดทุกโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มีความจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการประกันโอกาส และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิของคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  และเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น สำหรับเด็กและเยาวชนพิการ  ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการ จำนวน 240 คน จากผู้บริหารโรงเรียนที่แต่งตั้งใหม่   รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนรวมทุกโรง  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุพิชฌาย์  เลาหะพาณิช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรวม เป็นวิทยากรให้ความรู้  ดำเนินการอบรมปฏิบัติการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่