ขยายผลเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

    วันที่  26  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุม  ร.ร.  อนุบาลศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  ศูนย์ประสานงาน  ( PEER Center ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเป็นการฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Boot Camp สู่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในเขตอำเภอศีขรภูมิ ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร Boot Camp และเพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ในห้องเรียน