อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)”

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)” ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และActive Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของการใช้ภาษาและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการอบรมคือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 จํานวน 136 คน โดยเข้ารับการขยายผลจากวิทยากร      ชาวไทย (TMT) ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค   (Boot Camp) จำนวน 2 คน คือ 1. นายมะนาแซ มะเดหมะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 1 และนายอัสมิน มูลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 2

ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย (ขยายผลโครงการ Boot Camp)” ในครั้งนี้

จากการกล่าวรายงาน ของนางสาวนิวาริน  จันทรุ่งโรจน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเห็นได้ว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้เล็งเห็น ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้