รองเลขาธิการ กพฐ. มอบเกีตรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคกลาง”


วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกีตรติบัตร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคกลาง”

โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงบูรณาการความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนก.สพฐ.) ได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

โดยในการนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จํานวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตาม (โครงการโรงเรียนสุจริต) สู่สาธารณชน และคัดเลือกผลการดําเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริต ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร่วมถึงเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ นําไป ปรับใช้ ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป

“สพฐ. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างคนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” รวมถึงนำความรู้ที่ได้ ร่วมกันสร้างโรงเรียนสุจริต เพื่อนำไปสู่สังคมที่สุจริตต่อไป” นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นจุดที่ 3 “ภาคกลาง” ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรม ในโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย
1. กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen Showcase) ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โครงการ ส่งเสริมกินผักผลไม้ และออกกำลังกาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 โครงการ ภาคี 5 ฝ่าย ประสานใจ ปลอดขยะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โครงการ ถังหมัก…รักษ์โลก
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 โครงการ แก้ปัญหาการจราจร และโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 โครงการ ปัญหาลูกน้ำยุงลายในชุมชนบางบ่อ
และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สังกัด สพป.ชัยนาท โครงการ ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่พอขอใหม่

และระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัด สพม. เขต 3 โครงการ จราจร(ติดขัด) ขจัดได้ด้วยเรือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 โครงการ ถุงพลาสติกคือปัญหา ถุงผ้าคือทางออก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” สังกัด สพม. เขต 10 โครงการ วิเศษร่วมใจ ต้านภัยอุบัติเหตุ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 โครงการ สร้างโอกาสและความหวังเสริมพลังคนพิการมีอาขีพ มีงานทำ และโรงเรียนบ้านพระเพลิง สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 โครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนปทุมวิไล สังกัด สพม. เขต 4 โครงการ ลูกปทุมวิไลพร้อมใจ แก้ไขปัญหาขยะ

2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ผลิตภัณฑ์ โดนัทจิ๋ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สังกัด สพป.ระยอง เขต 2 ผลิตภัณฑ์ สปาชาวเล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดจำปา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลิตภัณฑ์ เห็ดสวรรค์สามรส
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) สังกัด สพป.สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ GIVE FOR YOU และโรงเรียนวัดโคกทอง สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลิตภัณฑ์ น้ำสมุนไพรชาดอกโสน
และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่

และระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สังกัด สพม. เขต 10 ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสนามชัยเขต สังกัด สพม. เขต 6 ผลิตภัณฑ์ สร้างการดีด้วยขยะรีไซเคิล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร สังกัด สพม. เขต 18 ผลิตภัณฑ์ เกษตรฟาร์ม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี สังกัด สพม. เขต 7 ผลิตภัณฑ์ ทำดี bakery by romkao และโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม สังกัด สพม. เขต 17 ผลิตภัณฑ์ ปังป่ะ
และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สังกัด สพม. เขต 10 ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ

3. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูผู้สอน โดยคัดเลือกตัวแทนครูจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีครูที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสายฝน ประดับแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) สังกัด สพป.นครนายก ชื่อผลงาน ชุมชนบ้านวังไทรหัวใจสุจริต ด้วยชีวิตที่พอเพียง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกชพร ช่วยพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชื่อผลงาน คนดีมีคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสันธณีย์ เนียมเพราะ โรงเรียนวัดรางบัวทอง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชื่อผลงาน ออมได้ ใช้เป็น
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทธยากร โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกสุจริตของนักเรียนด้วยหลักไตรสิกขาโรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) และนายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนคงคาราม สังกัด สพม. เขต 10 ชื่อผลงาน สร้างสุจริตชน คนรุ่นใหม่
และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ นางสาวกชพร ช่วยพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชื่อผลงาน คนดีมีคุณธรรมนำสู่โรงเรียนสุจริต

4. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกตัวแทนผู้บริหารจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาวดี อึ้งพาณิชย์ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการบริหารการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเตือนใจ รักษาพงศ์ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชื่อผลงาน ศล.สร้างคนดี ด้วยกระบวนการ”ร่วมคิด พาทำ นำมาประเมิน ส่งเสริมคนดี”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา โรงเรียนบ้านทับใต้ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตโดยใช้ THAPTAI MODEL
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางนิภาพร ม่วงกูล โรงเรียนวัดเสาธงนอก สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชื่อผลงาน การบริหารโรงเรียนสุจริตสู่ความสำเร็จด้วย “5 Together Model” และนายกมล เสาวภาคสุข โรงเรียนบ้านน้ำพุ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชื่อผลงาน ขับเคลื่อนสุจริต ด้วยวิธีคิดแบบ “NAMPHU” (NAMPHU Model)
และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ นายชานนท์ เจริญธรรมดี โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ชื่อผลงาน สร้างสรรค์สุจริตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

รวมถึง การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงสุดในแต่ละภูมิภาค สำหรับภูมิภาคนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สูงสุด คือ สพป. สระแก้ว เขต 1 และนิทรรศการแสดงการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) จํานวน 6 รูปแบบ ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนของภูมิภาค ๆ ละ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สังกัด สพป. กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สังกัด สพม. เขต 1

ภาพ : ชุติมา /ข่าว : ฐิติมา