ผอ.สำนักนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ตรวจติดตามการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ร.ร.บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยากรคำนวณ (Computing science) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย นายกมล สุมาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครูโสรดา จันทร์บุญนาค สาธิตการสอน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก