สถานศึกษารับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ นำโดย นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์          นางจุติมาพร  เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”          ณ ห้องฟินิกซ์ ๑-๓ อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามแนวการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์