สพป.กระบี่ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 74 โรงเรียน

นางปราณี  ก้องกาญจโนภาส  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 74 คน   เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ปีการศึกษา  2561    เพื่อให้เกิดการคงสภาพของการเป็นโรงเรียน “คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ความดี และศักดิ์ศรีโรงเรียนรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน   ณ  ห้องฟินิกซ์ 1-3  ฮอลล์  อิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ความกระตือรือร้น  ฝึกการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาตามลำดับต่อไป

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…ปราณี  ก้องกาญจโนภาส