สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือคัดกรองและการดูแลสุขภาพจิตเด็กพิเศษเบื้องต้นในโรงเรียนเรียนรวม”

สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือคัดกรองและการดูแลสุขภาพจิตเด็กพิเศษเบื้องต้นในโรงเรียนเรียนรวม” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือคัดกรองและการดูแลสุขภาพจิตเด็กพิเศษเบื้องต้นในโรงเรียนเรียนรวม” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ โดยมีตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน และจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี คือ นางสาวเกศรา เชิงค้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ / ขอขอบคุณโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้