ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำปลอดยาเสพติดพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำปลอดยาเสพติดพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของนักเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ สนามชัยเขต  จำนวน ๗ โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ๒) เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษา ๓) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้การป้องกัน และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง รอบสถานศึกษา ที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมเป็นเป็นปัญหาสังคม ที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  จากสิ่งเสพติด ต่าง ๆ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าตัวเอง และกิจกรรม การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๑ คน  ในพิธีเปิดครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ สนามชัยเขต เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์