รองเลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ แนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โครงการพัฒนาบุคลากรของ สพฐ. และการรายงานความก้าวหน้าการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

https://youtu.be/SzEvfLSzJv4

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม รองเลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ เช่น ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองของ สพฐ. โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรเจ้าของภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น