“สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการควบคุมภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 136 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงพล ฐานวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เรื่องมาตรฐานการควบคุมภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงาน กับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในได้ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลังและหน่วยงานต้นสังกัดได้ ซึ่งมีขอบเขตการใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบและมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง