ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด