สพป.ชัยนาท ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562

27 สิงหาคม 2562 สพป.ชัยนาท จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและเมตตา สพป.ชัยนาท ตระหนักและถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมกันดูแลติดตามพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยในวันนี้ ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง ผอ.สพป. ชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ผู้นำชุมชน และ พมจ.ชัยนาท ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ด้วยกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดกรองจากแต่ละศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ศูนย์ละ 1 คน รวม 13 คน ซึ่งประสบกับสภาพปัญหาทั้งในด้านความเป็นอยู่ ฐานะยากจน  มีปัญหาด้านครอบครัว พร้อมติดตามเยี่ยมเป็นกำลังใจ มอบทุนการศึกษา เครื่องใช้สิ่งของที่จำเป็น พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความอบอุ่น สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว