สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวม 258 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และ นางประไพ บุระกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี 2557 สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา หัวละ 20 บาท โดยจัดสรรให้กับนักเยน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ประกอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04282 / ว ๒๖๘ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล ดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จึงได้จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้นในครั้งนี้//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว