สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม PLC and walking Rally

นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ PLC and walking Rally การจัดกิจกรรมของครูต้นแบบ ครูแกนนำ Active Learning ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อ 25  สิงหาคม 2562  ณ ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตในวิชาชีพ ดังนั้นความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูผู้สอน สะเต็มศึกษา โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา การสอนแบบบูรณาการ Active Learning ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยคณะพี่เลีย้ง ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน ประมาณ

130 คน  ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC and walking Rally การจัดกิจกรรมของครูต้นแบบและครูแกนนำ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครั้งนี้