รับการติดตามจาก สพฐ. การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ สพม.15

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสพม.15 ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 โดยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผอ.กลุ่มจังหวัดพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ สพฐ. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข และนางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล เป็นคณะติดตามฯ ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ในการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวชี้วัดได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม และทางคณะติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มประเด็นการพิจารณาต่างๆ เพื่อการรายงานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ณ ห้องประชุมบำรุง สพม15 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส