สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 และการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) / ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และระบบกำลังพล ปีการศึกษา 2562

     วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 และการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) / ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และระบบกำลังพล ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรแกนนำของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 27 คน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้เข้าอบรม จำนวน 786 คน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้รู้วิธีการประเมินตนเองตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562 ครบ 100% นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยบูรณาการประสานแผนงานกับทุกภาคส่วนและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดทำองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาได้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงตระหนักและเห็นถึงความสำคัญจึงได้ส่งเสริมและจัดโครงการขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ ให้ความรู้กับสถานศึกษาในสังกัดโดยคณะวิทยากรแกนนำของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดนิทรรศการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และภาคบ่ายได้อบรมวิธีการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) / ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และระบบกำลังพล ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สถานศึกษาเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง