สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล และโรงเรียนเนรมิตศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล และโรงเรียนเนรมิตศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ ซึ่งมีคณะกรรมการออกติดตามจาก สพฐ. ประกอบด้วย 1) นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ประธานกรรมการ 2) ผู้แทนศูนย์อนามัย กรรมการ 3)นางสมพร คำพานุช กรรมการ 4) นายปรินทร์ ศรีษะเนตร กรรมการ 5) นางสาวสไบทิพย์ พะยอม และ 6) นางเพ็ญจิต นพรัตน์ การนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และคณะ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนต่อไป