สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมโครงการสร้างความเข้มแข็ง บริหารจัดการพลังงานฯ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการสร้างความเข้มแข็ง บริหารจัดการพลังงาน ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อมในสำนักงานและโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายคือ ครู นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด