เด็กเก่ง นักเรียนเชียงราย คว้ารางวัลพระราชทานฯ อันดับ 1 นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 3 รางวัล

วันที่ 27 สิงหาคม 2562  นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 10   ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ    หอประชุมใหญ่  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รายละเอียด ดังนี้

1.)   สาขานวัตกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงงาน เรื่อง : การประยุกต์ใช้นาโนไทเทเนียมร่วมกับรังสียูวีเพื่อพัฒนาเฉดสีของ                  ปีกแมลงทับในการทำเครื่องประดับไทย  ได้แก่ นายพีรพล สิงหา , นายอาคม ชัยโชค และนางสาวจิราภรณ์ ไพรสันเทียะ 

2.)   สาขานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์    โครงงานเรื่อง : การพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยนาโนไททาเนียมเพื่อใช้เป็นผมเทียม                    ได้แก่  นางสาวธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร , นางสาวศุภิชา วิสูตรสกุล และนายวัทธิกร ชุ่มมงคล

3.)  สาขานวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรรม โครงงานเรื่อง : การใช้สารสกัดจากผลผกากรองร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia           Oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  ได้แก่ นางสาวกัลยาณี ธรรมธิ  และนางสาวระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์

       โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ฝึกสอน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว