สพป.ลำพูน เขต 2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 51 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษาภายใต้ข้อจำกัด ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้จากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และจัดประกวดกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) พร้อมทั้งมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศ ประจำปี 2562 ดังนี้ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61-120 คน รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ลาน รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง รางวัลชมเชยได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนบ้านดอยแดน และโรงเรียนบ้านปวง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านผาต้าย รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ และบ้านสันป่าสัก รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง โรงเรียนวัดหนองยวง โรงเรียนบ้านนาทราย โรงเรียนวัดร้องธาร โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร(ห้องเรียนเรือนแพ) และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมีความมั่นคง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2