สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นร่วมกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นร่วมกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องการปลูกฝังให้นักเรียนคิดเลขเป็น คิดเลขในใจ และการท่องสูตรคูณ เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมให้มีคุณภาพและมีความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้ดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการคิดเลขเป็น ร่วมกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้สถานศึกษาในสังกัด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนได้ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา รวมทั้งหมด 99 คน และได้รับความกรุณาจากคณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี 2. นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (อ.อินทร์บุรี) 3. นางสาวนิดาวรรณ ทองไทย ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 4. นางสาวศิรประภา สุนทรนันท์ ครู โรงเรียนวัดยาง 5. นางสาวกชกร จีนเท่ห์ ครู โรงเรียนวัดระนาม 6. นางสาวอัสมาภรณ์ เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเชียงราก