สพป.ปจ.2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  28  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  และบุคลากรในสังกัด  ให้การต้อนรับ นางนงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร  ผู้อำนวยการกลุ่ม ภาคตะวันออก  นางสาวศศิร์ภัทร  พิพัฒธนพงศา  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนางสรวงสุดา  นิติพันธ์  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้ลงพื้นที่ สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2