สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัด งานมหกรรมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (กลุ่มโรงเรียนตามแผน กพด. ที่ ๑๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันพุธ ที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี” (กลุ่มโรงเรียนตามแผน กพด. ที่ ๑๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ใน ๑๕ เขตพื้นที่การศึกษา รวม ๔๗ โรงเรียน  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดงาน ๓ วัน คือวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมคือ จัดค่ายทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแก่นักเรียน ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานทักษะอาชีพที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๔ เขตพื้นที่ ๑๐ จังหวัดคือ อุดรธานี ขอนแก่น บึกกาฬ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     ภาพ/ข่าว   วิจักษณ์  อัศวาวุฒิ