เตรียมกิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเตรียมการกิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมจิตรบำรุง โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย ประธานเครือข่าย ฯ วิชาการเครือข่าย ฯ  ครูผู้สอน จาก 16 เครือข่าย ฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 วัตถุประสงค์การจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้นำเสนอแลกเปลี่ยนผลการจัดกิจกรรมนิเทศ  พร้อมทั้งนำเสนอจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อร่วมระดมความคิดในการกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรม Symposium ซึ่งจะจัดในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยเน้น 2 รูปแบบ คือ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนวนา และผู้ร่วมเสวนา ในแต่ละประเด็นสำคัญ 4 กลุ่มสาระ/กิจกรรมหลัก