สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประกวดสื่อ/นวัตกรรมภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต ๒ ได้จัดกิจกรรม ประกวดแข่งขันสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยองวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการออกแบบและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ ๓. รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพื้นทีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดยมีครูส่งสื่อ/นวัตกรรมเข้าประกวด จำนวน ๖ คน และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ/นวัตกรรมภาษาอังกฤษฯ ดังนี้ รางวัลที่ ๑ น.ส.สุดารัตน์ สุขสอาด ร.ร.บ้านชำฆ้อ รางวัลที่ ๒ น.ส.ประไพพร บุญมี ร.ร.วัดสุขไพรวัน รางวัลที่ ๓. น.ส.ชุติมา สินธุวานิช ร.ร.บ้านสองสลึง รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ น.ส.นฤมล วงษาสันต์ ร.ร.บ้านศรีประชา, น.ส.มุฑิตาเครือวัลย์ ร.ร.บ้านบึงตากาด และนายภควัต กองชา ร.ร.บ้านหนองม่วง ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และยุติธรรม ได้แก่ ผอ.บุญเวช แดงงาม ผอ.มานพ หาที่ถูก และ ศน.ปัญชลี ปราณีที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ และผอ.บุหงา หมอยาดี ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ประกวดฯ ที่ร่มรื่น และเย็นสบาย