สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อมอบนโยบายตามระเบียบวาระการประชุม  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการประชุมครั้งนี้ได้มอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand ๒๐๑๙  ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสามร่ม ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรายการ World Robot Games ๒๐๑๙ ระดับนานาชาติ ณ Diamond hall ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ด้านการคำนวณ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำนวน ๑๖ โรงเรียน

 

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์