สพม.34 ประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน,พัสดุ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  โดยมี นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 , การก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย และการกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบดำเนินงาน , การก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย และการกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบลงทุน , การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และการนำเงินฝากคลัง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ