สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรต่อเนื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.กระบี่

ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรต่อเนื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.กระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทุกคน เพื่อร่วมประเมินผลการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานของบุคลากร  วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา วิเคราะห์ KPI พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน รวมถึงวิเคราะห์วิธีการประเมินพฤติกรรมบุคลากร เพื่อยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รวมถึงกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน  และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของปี 2562 และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ในปี 2563   โดยผลจากข้อตกลงร่วมกัน  ถือเป็นสัญญาที่จะปฏิบัติต่อกันและกันและปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างจริงจัง จริงใจ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะสร้างคุณค่า ภาพลักษณ์ที่ดี เกียรติและศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรคุณภาพตามที่ตั้งใจไว้ต่อไป