ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการประชุมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพแนวใหม่  โดยมีนายบรรพต ทองเกิดผอ.โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) กล่าวรายงาน  ซึ่งเป็นกิจกรรม Open Class :การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC สถานศึกษานำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน เป็นการนิเทศจากทีม IQA สพฐ.ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตามห้องเรียนคุณภาพ”การใช้กระบวนการ PLC พัฒนาคุณภาพในห้องเรียน” กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามเยี่ยมห้องเรียน” ซึ่งมีคณะกรรมการนิเทศ จาก สพฐ.คือ 1.น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สพฐ. 2.รศ.ดร.สนิท มหาโยธี ข้าราชการบำนาญ 3.นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญ ร.ร.วัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ นำโดยนายวรายุทธ ทวีลาภ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรร่วม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ประธานเครือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 8 เครือข่ายโรงเรียน จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ