พิธี MOU ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ มูลนิธี ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงงบประมาณที่ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติและกำหนดแหนงานระหว่างองค์กร และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนในสังกัด ๑๒ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) , บ้านท้องเรือ , เบญจคามวิทยา , บ้านหนองเพชร , อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , อนุบาลบ้านด่าน , บ้านหนองแต้พัฒนา , บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) , บ้านสำโรงสันติภาพ , บ้านตะโกตาเนตร , วัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน , บ้านหัวสะพาน และบ้านประคอง อำเภอชำนิ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ แก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้เกิดจากการเสียสละ การร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานโดยไม่หวัง    ผลตอบแทน การได้มาซึ่งเงินทุนอุดหนุนมาจากเงินบริจาคของสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การส่งเสริมสนับสนุนเด็กผู้ยากไร้ ขาดแคลน ให้ได้รับทุนการศึกษา เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข