อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสา

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา สามารถดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาได้

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ และเกิดทักษะในการดำเนินงานด้านลูกเสือจิตอาสา สามารถพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์การให้คะแนน การพิจารณาความดีแก่ลูกเสือ เนตรนารี หากมีการจัดให้มีการประกวดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๐ คน