สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายยุทธนา ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ในพิธี สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ นักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 15 กลุ่มเครือข่าย ตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย ตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนรวม จำนวน 16 ทีม กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ จำนวน 151 กิจกรรม แยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 61 กิจกรรม ระดับปฐมวัยจำนวน 2 กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 47 กิจกรรม และกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนรวม 41 กิจกรรม รวมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 2,750 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ต่อไป งบประมาณการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย