สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมเทคนิคการเขียนข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน  โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ผู้สอนจะต้องมีวัตถุประสงค์การศึกษาว่า สิ่งที่ต้องการสอนคืออะไร เป็นองค์ความรู้ (Knowledge) หรือเป็นทักษะ (Skill) หรือเป็นทัศนคติ (Attitude)  ไม่ว่าวัตถุประสงค์การศึกษาจะเป็น Domain ใดก็ตาม เมื่อผู้สอนคาดว่าได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์แล้ว จะต้องมีการวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จริงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งหากผลประเมินไม่เป็นตามคาดหมาย ผู้สอนคงต้องพิจารณาดูว่าปัจจัยใดใน OLE (O = Objectives (วัตถุประสงค์)  L = Learning (การเรียนรู้) E = Evaluation (วัดผลการประเมินผล)) ที่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ๒ ตระหนักและให้ความสำคัญในงานการวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างเครื่องมือแบบทดสอบ  ๒) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบหรือเขียนข้อสอบ ที่มีความเที่ยงตรง  ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ และตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ๓)  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำข้อสอบที่ดีนำไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือครูวิชาการ จำนวน ๓๐๐ คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน ๘ โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน ๘๒ โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๓ คนขึ้นไปจำนวน ๓๐ โรงเรียน โดยในภาคบ่าย นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้ในครั้งนี้