สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5 ส Plus e ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5 ส Plus e ประจำปี 2562 และผสมผสานกับกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดรงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานร่วมกันพัฒนาสถานที่ทำงานและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม อันจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ และเกิดความรักสามัคคีในหน่วยงาน ในการนี้ สพป.สุราษฎร์ธานีแ เขต 2 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีการดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังได้กำหนดมาตรการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานไม่ว่าจะเป็นการลดใช้สำเนาเอกสารทางราชการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (No Copy) การใช้ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมต่างๆ เน้นการใช้กระดาษ 2 หน้าในหนังสือแจ้งเวียน และลดการใช้กระดาษรองปกรองหนังสือแจ้งเวียน รวมถึงลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกในการประชุมในสำนักงาน เช่น การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมของกลุ่มต่างๆ โดยให้ใช้แก้วน้ำแทน และรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรใช้ภาชนะส่วนตัวมาประชุม ทั้งแก้วน้ำส่วนตัวหรือกล่องข้าวส่วนตัว และหากต้องมีการแจกข้าวกล่อง ให้เน้นการใช้ภาชนะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นกล่องชานอ้อย การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในการนี้เขิญนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการประชุมในกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2