โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “Preserving Thai Culture toward Globalization”
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จาก 64 โรงเรียน ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ ที่เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” ในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Preserving Thai Culture toward Globalization” โดยกล่าวยินดีต้อนรับทุกคนที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรทางภาคเหนือที่เรียกว่า ล้านนา จึงมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมมากมายอันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนจังหวัดใด โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดงาน โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนทั้ง 16 จังหวัด แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและกรรมการที่ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Preserving Thai Culture toward Globalization” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ English Program / Mini English Program เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนได้แสดงถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในหลักสูตร English Program / Mini English Program และเพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล การจัดงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 นี้ มีโรงเรียนในภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 64 โรงเรียน โดยมีรายการแข่งขัน จำนวน 14 ประเภท รวม 42 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,300 คน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงคณะครูที่เสียสละเวลามาเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท และกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์