สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

วันที่  30  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง  หัวข้อ  วิทยาการคำนวณ  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 8  การอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่  30 – 31 สิงหาคม  2562  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน  หัวข้อ  วิทยาการคำนวณ  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  จำนวน  114  คน  โดยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2