สพป.ชม.2 เดินหน้า “ประเมิน ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สำหรับเจ้าหน้าที่ ICT ของโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 51 แห่งในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (TA Online) ประจำปีงบประมาณ 2562

นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโรงการโรงเรียนสุจริต ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นกลุ่มแรก ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการ “การประเมิน ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สำหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวนทั้งสิ้น 51 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 คน เพื่อให้ผู้ข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการประเมิน และสามารถเตรียมการรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งวิธีการนำข้อมูลเผยแพร่บนเวปไซต์ของโรงเรียน โดยนางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่