สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อ.เนินสง่า และโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อ.จัตุรัส และวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.เทพสถิตและโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร อ.บำเหน็จณรงค์  ซึ่งมีคณะกรรมการออกติดตามจาก สพฐ. ประกอบด้วย 1) นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ประธานกรรมการ 2) ผู้แทนศูนย์อนามัย กรรมการ 3)นางสมพร คำพานุช กรรมการ 4) นายปรินทร์ ศรีษะเนตร กรรมการ 5) นางสาวสไบทิพย์ พะยอม และ 6) นางเพ็ญจิต นพรัตน์ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ,น.ส.อาภรณ์ อ่อนวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ,นางลีลาวดี  โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนต่อไป