สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

เมื่อ 31 สิงหาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อพัฒนาการสอนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิคร