สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสรุปถอดบทเรียนการทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมสรุปถอดบทเรียนการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมี นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ และนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้วิพากษ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี ครูแกนนำโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสพป.ชัียภูมิ เขต 2 จำนวน 42 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน