ที่ปรึกษารมช.ศธ. ลงพื้นที่มอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอ และความต้องการแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ของหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อเร็วๆ นี้

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อ.เบตง จ.ยะลา นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเดินทางมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้บริหารองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารกาศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตง -ธารโต สังกัดเอกชน สพฐ. การอาชีวศึกษา สังกัดศูนย์กศน.และคณะครูให้การต้อนรับ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า หน่วยงานการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประชุมหารือ ก่อนหน้านี้พร้อมได้เสนอความต้องการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ควรจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้สถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หอดูดาว พิพิธภัณฑ์ การศึกษา ศูนย์พัฒนาทักษะผู้เรียน ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ให้สถานศึกษาโดยวิธีการต่างๆ เช่น การเช่า การซื้อ เป็นต้น ควรยกเลิกโครงการคูปองพัฒนาครูในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี และในพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 เพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างในสถานศึกษา เช่น ธุรการโรงเรียน รปภ. บุคลากร วิทย์-คณิตฯ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง การแก้ไข พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ควรให้ตัวแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขด้วย และประเด็นสำคัญที่ควรแก้ไข คือ ให้คงไว้ซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู และยังคงให้ใช้คำว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ครูมีวิทยฐานะเป็นวิชาชีพชั้นสูง และควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น ตามขนาดของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 27 บาทต่อคน สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 25 บาทต่อคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 23 บาทต่อคน และควรจัดสรรตรงไปยังสถานศึกษา ไม่ผ่านหน่วยงานท้องถิ่น ควรจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครบทุกจังหวัด และควรยุบเลิกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำให้การบริหารจัดการด้านการศึกษามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแนวทางการกระจายอำนาจ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาไทยเป็นประเด็นที่สำคัญ โดยวาระเร่งด่วนที่สำคัญในการดำเนินการคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะพร้อมสำคัญศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ การยกระดับคุณภาพครู ทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงรับศตวรรษที่ 21 และการทำงานอย่างมีเอกภาพ อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อเสนอและความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จะได้นำเสนอให้กับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณา และส่งเรื่องให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป

เกสรี  ปชส.สพป.ยะลา  เขต 3  ข่าว/ํธนัชพร  เลขานุการ ภาพ