ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน  2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ  ในเดือนกันยายน  2562  โดยให้ประธานเขตคุณภาพการศึกษาทุกเขต กำกับดูแลโรงเรียนในเขตให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า  มีผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2562  จำนวน  65  คน  แยกเป็นผู้บริหารการศึกษา  จำนวน  1  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 52 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน