++MHS 1 ถอดบทเรียนครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ++

^^^ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – วันที่ 1 กันยายน 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ​ถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ประสบผลสำเร็จเพื่อสังเคราะห์แนวทางการสอนภาษาทั้งสองภาษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา​ของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนที่ยังประสบปัญหาด้านการเรียนการสอนด้านภาษาทั้งในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนอกสังกัด  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1++ขอบคุณภาพจากท่านผอ.รุ่งทิพย์ค่า+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน