++แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือก”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17/2563+++

^^^  วันศุกร์  ที่ 30  สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.  ดร.พุฒชาด จันทร์  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ “ครั้งที่ 17 /2563  เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน  เพื่อนครูและสังคม  ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  เช่น  เป็นเด็กเก่ง  ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้  เด็กพิเศษ  เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณขน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป

///  วัตถุประสงค์เพื่อ

1.สร้างแรงจูใจให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

2.ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์

3.เผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน

4.เป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทำความดี

ณ  ห้องประชุม  หน้าห้องรองผู้อำนวยการ  ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++++ธีรธิดา    พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน