สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 จากเงินเหลือจ่ายการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเหลือจ่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3