“PLC ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายนพเก้า สพป.ปัตตานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.”

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายนพเก้า ทั้ง 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะบารัง ,โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง,โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ,โรงเรียนบ้านกือยา,โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ,โรงเรียนอนุบาลปัตตานี,โรงเรียนบ้านรูสะมิแล,โรงเรียนบ้านจะรังบองอ และโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในการบริหารการจัดการศึกษา ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เน้นย้ำในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัยส่งเสริมให้พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย,สติปัญญา,อารมณ์ และสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่ดีสู่ะดับประถมศึกษา ส่วนในระดับประถมศึกษา (ป.1) เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ อาทิ เขียน อ่านสระเสียงยาว เขียนลำดับ 1-100 ได้ บวกและลบ จำนวนนับ 1-100 และแก้โจทย์ง่ายๆได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) เน้นค้นพบตนเอง วัดความถนัดทางการเรียน วัดแววความสนใจ และความสามารถของนักเรียน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาตามความสนใจของนักเรียน จนนำไปสู่การเลือกเรียนตามความสามารถของตนเองได้ และยังห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยของครู นักเรียน และสถานศึกษา เนื่องจากพื้นที่ของสถานศึกษาในสังกัดมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. โดยให้ช่วยกันสอดส่องดูแล บุคคลแปลกหน้า สิ่งของแปลกปลอมในสถานศึกษา
จากการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อแนะนำในครั้งนี้ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายนพเก้า ได้เล็งเห็น และให้ความสำคัญ ในการนำนโยบายของสพฐ. ไปปฏิบัติถึงตัวครู สู่ตัวนักเรียนอย่างจริงจัง